Serveis per a la salut ambiental

Control de Plagues a Barcelona

Eliminació i exterminació de qualsevol tipus de plaga a la província de Barcelona. Desinfecció, desinsectació i desratització de qualsevol plaga: panerola, xinxes, tèrmits, rates, mosquits i més

¡Crida ara!

Demana pressupost sense compromís

Goldservice compta amb tractaments d’alta qualitat, fiabilitat i rapidesa per a la desinfecció per coronavirus

En Goldservice vetllem per la seva salut, per aquest motiu els nostres tècnics altament qualificats inspeccionen rigorosament les instal·lacions per a veure quin tipus de tractament és el més adequat, depenent del problema de cada establiment, hotel, comunitats,  habitatges, etc. Som especialistes en el control de plagues a Barcelona.

Goldservice, especialistes en Control de Plagues a Barcelona

En Goldservice, a causa dels nostres anys d’experiència hem anat adquirint coneixements amb els quals podem garantir l’eficàcia dels nostres tractaments,  complint amb els requisits legals necessaris per a poder desenvolupar-los sense problemes. Realitzem tractaments tant preventius com per al control de tota mena d’insectes o rosegadors, a la millor qualitat-preu i amb la major garantia, sempre tenint en compte que no sigui un risc per a la seva salut.

Posin-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o problema que pugui tenir,  sense cap obligació a contractar-nos ni cap recàrrec, donem servei de prevenció i control de qualsevol tipus de plaga.

Si no saben quin és el seu problema, inspeccionem gratuïtament el seu negoci o habitatge per a poder assessorar-los de la millor manera possible.


Què opinen els nostres clients?

¿Per què contractar un expert en control de plagues a Barcelona?

Trobar el millor professional de control de plagues és important per a la seva salut i la dels seus clients, però també per a la seva imatge personal i la de la seva empresa. Treballar amb Goldservice és dipositar la confiança en una empresa professional i amb més de 25 anys d’experiència en el sector.

En Goldservice li proporcionem:

 • Solucionar el seu problema àgil i eficientment amb la major seguretat per a la seva salut, a causa del nostre gran coneixement en el sector.
 • Acudir a les urgències al més aviat possible, pel fet que la nostra plantilla de professionals i tècnics està perfectament organitzada, per a donar una assistència òptima quan més fa falta.
 • Assegurem la seva tranquil·litat, en portar més de 25 anys en el sector, probablement ja haurem fet treballs  similars al seu problema, per aquest motiu podem aconsellar-li eficaçment, en conèixer ja la solució del seu cas, a causa d’alguna experiència anterior que ja haurem atès, a més, l’assessorarem de les mesures que ha de prendre perquè el problema no torni a repetir-se.
 • Tenim gran experiència en comunitats, domicilis,  centres hospitalaris, residències, hotels rurals, escoles , oficines, panificadoras, indústries, geriàtrics, poliesportius, restauració, hostaleria, aeroports, càmpings,  tots els sectors en general.
 • Servei 24h, ens emmotllem als seus horaris per al seu major confort i no interferir en l’activitat del seu comerç.

Encara no t’has convençut? Continua llegint i descobreix per què confiar en Goldservice.

Confiï en Goldservice per al control de plagues a Barcelona

TOT EN UN

Goldservice ofereix un servei integral en control de plagues i sanitat ambiental en particulars, habitatges, hotels, restaurants, hospitals, aeroports i més. Compti amb nosaltres no sols per al control de plagues, sinó també per a tractaments per al control de legionel·la i assessorament en anàlisi d’aigua, aliments, aire i formació.

Amplia informació

DISCRECIÓ

Ens assegurem que la imatge de la seva empresa no tingui conseqüències negatives, sempre amb la major discreció, tant en la imatge dels nostres vehicles, com en els nostres tècnics, inclòs el nostre nom, no insinua que siguem una empresa de control de plagues exclusivament.

Amplia informació

SALUT ABANS QUE PREU

Estem compromesos amb la conservació del medi ambient i la seva salut, preservant en tot moment el preuat i fràgil ecosistema de Barcelona que tant respectem. Per aquest motiu, posseïm una estricta política amb l’ús de productes biocides, triant aquells amb els millors resultats i alhora de menor toxicitat, oferint-los la millor qualitat-preu.

Amplia informació

MÀXIMA SEGURETAT

A més de tenir tots els requisits legals, valorem moltes més mesurades de seguretat. Únicament amb el registre sanitari no es pot garantir un servei segur. Per això comptem amb un equip de tècnics qualificats en serveis biocides i ciències ambientals, químics, biòlegs, dietètica i nutrició, a més estem subscrits a canals d’informació específica per a avançar-nos als canvis normatius en el nostre sector que es modifiquen contínuament, per a poder garantir als nostres clients que estarem al corrent en tot moment de les normatives actuals que cada vegada són més exigents.

Amplia informació

Plagues més comunes

Cucaracha Americana (Periplaneta Americana)

Este tipo de cucaracha es la que habitualmente encontramos en arquetas, falsos techos, cuadros de luz, desagües, hueco de ascensor, bajantes, sitios húmedos y oscuros, hoy en día sigue siendo la plaga urbana más frecuente.

Suelen tener un color rojizo y puede llegar a medir 4 cm, pudiendo vivir hasta 20 meses.

La cucaracha americana entra en los comercios o domicilios habitualmente por los falsos techos, desagües, etc.

Una vez que se han introducido en nuestras viviendas o negocios, se reproducen muy rápido, cuando nos damos cuenta ya tenemos una plaga, de cada cucaracha que vemos posiblemente hay 30 más que no vemos.

Habitualmente solemos referirnos a los tratamientos para el control de cucarachas como fumigación, aunque no es la manera más adecuada, los tratamientos ya no son tan agresivos como antiguamente, para poder eliminar o controlar el problema. En Goldservice contamos con varios tipos de tratamientos, infórmese sin compromiso.

Paneroles

Les paneroles se solen trobar habitualment en falsos sostres, quadres de llum, desguassos, buit d'ascensor, baixants, llocs humits i foscos, avui dia continua sent la plaga urbana més freqüent.

Més informació

Solen tenir un color vermellós i pot arribar a mesurar 4 cm, podent viure fins a 20 mesos.

Una vegada que s’han introduït en els nostres habitatges o negocis, es reprodueixen molt ràpid, quan ens adonem ja tenim una plaga, de cada panerola que veiem possiblement hi ha 30 més que no veiem.

Habitualment solem referir-nos als tractaments per al control  de paneroles com a fumigació, encara que no és la manera més adequada, els tractaments ja no són tan agressius com antigament, per a poder eliminar o controlar el problema. En Goldservice comptem amb diversos tipus de tractaments, informi’s sense compromís.

Cucaracha Alemana (Blatella Germánica)

Este tipo de cucaracha es la que solemos encontrar por la zona de la cocina, cafeteras, motores de hornos, neveras, microondas etc. siempre buscan la zona donde encuentren más calor para anidar. Se reproducen todo el año, cada mes y medio aproximadamente.

Suelen medir de 1,3 a 1,6 cm, cuando ya son adultos tienen un color marrón tostado, suelen tener en el tórax una línea más clara que las diferencia de las demás. La cucaracha germánica suele introducirse en nuestras casas o locales comerciales con la compra, con algún aparato de segunda mano, recepción de mercancía, se suele transportar de un sitio a otro, no entra por los desagües.

No hace falta dejar la vivienda o cerrar el negocio para poder tratarlo, sin ningún riesgo para su salud, infórmese sin compromiso.

Mosquits

Els mosquits, són un tipus d'insecte que prolifera amb gran rapidesa si es donen les condicions idònies. Normalment sol aparèixer en llocs on hi hagi aigua estancada i una gran humitat.

Més informació

Solen mesurar de 1,3 a 1,6 cm, quan ja són adults tenen un color marró torrat, solen tenir en el tòrax una línia més clara que les diferencia de les altres. La panerola germànica sol introduir-se a les nostres cases o locals comercials amb la compra, amb algun aparell de segona mà, recepció de mercaderia, se sol transportar d’un lloc a un altre, no entra pels desguassos.

No fa falta deixar l’habitatge o tancar el negoci per a poder tractar-lo, sense cap risc per a la seva salut, informi’s sense compromís.

Rata Gris (Rattus Norvegicus)

En las ciudades, construyen sus nidos en la red del alcantarillado público y en madrigueras bajo tierra, donde pasan la mayor parte del día.

Entran en nuestros negocios y viviendas a través de sumideros, bajantes, falsos techos, puertas, ventanas, wc, en busca de comida. Son portadoras de enfermedades.

Rata Gris (Rattus Norvegicus)

A les ciutats, construeixen els seus nius en la xarxa del clavegueram públic i en caus sota terra, on passen la major part del dia.

Més informació

Entren en els nostres negocis i habitatges a través d’embornals, baixants, falsos sostres, portes, finestres, wc, a la recerca de menjar. Són portadores de malalties.

Rata Negra (Rattus rattus)

Normalmente la podemos encontrar en zonas de puerto, parques y jardines cerca de la costa, construyen sus madrigueras en sitios altos como tejados, árboles, enredaderas etc… Suelen entrar en nuestras casas o negocios a través de vegetación pegada a la casa o establecimiento. Es importante mantener una poda estricta, prestar más atención a las ramas y árboles más cercanos a las paredes, balcones y ventanas. En Goldservice utilizamos sistemas seguros para que no puedan ser manipulados por niños ni animales.

Rata Negra (Rattus rattus)

Normalment podem trobar a les rates en barcelona en zones de port, parcs i jardins prop de la costa, construeixen els seus caus en llocs alts com a teulades,...

Més informació

arbres, plantes enfiladisses etc… Solen entrar a les nostres cases o negocis a través de vegetació pegada a la casa o establiment. És important mantenir una poda estricta, prestar més atenció a les branques i arbres més pròxims a les parets, balcons i finestres. En Goldservice utilitzem sistemes segurs perquè no puguin ser manipulats per nens ni animals.

Ratón común (Mus musculus)

Los ratones suelen tener un trato más cercano con nosotros, ya que, anidan en el interior y perímetro de los comercios y hogares, alimentándose de las sobras de nuestra comida y haciendo sus nidos con los materiales que encuentran en la instalación donde se refugian. Por este motivo, causan daños materiales, estructurales, eléctricos, etc.., además pueden trasmitir enfermedades como la rabia, salmonelosis, peste, cólera, etc.., al tener contacto con nuestros alimentos.

Ratolí comú (Mus musculus)

Els ratolins solen tenir un tracte més pròxim amb nosaltres, ja que, nien a l'interior i perímetre dels comerços i llars, alimentant-se de les sobres...

Més informació

del nostre menjar i fent els seus nius amb els materials que troben en la instal·lació on es refugien. Per aquest motiu, causen danys materials, estructurals, elèctrics, etc.., a més poden transmetre malalties com la ràbia, salmonel·losi, pesta, còlera, etc.., en tenir contacte amb els nostres aliments.

Avispas

Cuando tenemos las avispas cerca solemos estar intranquilos por el miedo a que piquen, y nos puedan desencadenar una reacción alérgica.

En Goldservice les podemos proporcionar trampas de captura y el atrayente que les ayudará si no hay un enjambre localizado, en caso de que sepa donde se encuentra nuestros técnicos lo pueden eliminar de una forma rápida y segura.

Vespes

Quan tenim les vespes a prop solem estar intranquils per la por al fet que piquin, i ens puguin desencadenar una reacció al·lèrgica.

Més informació

En Goldservice els podem proporcionar paranys de captura i l’atraient que els ajudarà si no hi ha un eixam localitzat, en cas que sàpiga on es troba els nostres tècnics el poden eliminar d’una forma ràpida i segura.

Abejas

Las abejas son insectos polinizadores que desempeñan un papel importante en nuestra alimentación, polinizando los alimentos para que tengan fruto y no romper el equilibrio ecológico del planeta, sin ellas una gran parte de nuestra alimentación desaparecería. Las abejas están protegidas, por eso en Goldservice se realiza la recogida del enjambre a través de apicultores para proteger el ecosistema.

Abelles

Les abelles són insectes pol·linitzadors que exerceixen un paper important en la nostra alimentació, pol·linitzant els aliments perquè tinguin fruit...

Más información

i no trencar l’equilibri ecològic del planeta, sense elles una gran part de la nostra alimentació desapareixeria. Les abelles estan protegides, per això en Goldservice es realitza la recollida de l’eixam a través d’apicultors per a protegir l’ecosistema.

Pulgas

Las pulgas suelen ser un problema usual en los hogares con animales domésticos, los más habituales perros y gatos. También se pueden encontrar en viviendas donde antes haya habido animales, aunque la casa haya estado deshabitada mucho tiempo, esto es porque pueden estar aletargadas hasta que encuentren las condiciones apropiadas para sobre vivir.

 • Sus picaduras no son dolorosas, tienen un punto oscuro y alrededor de él una zona roja, suelen hacer 2 ó 3 picaduras seguidas en la misma zona.
 • Al vivir en el campo es complicado poder proteger totalmente a su perro o su gato del riesgo de coger pulgas.
 • Cuando tienen pulgas se suelen rascar más frecuentemente, hay productos específicos que se venden en pajarerías o veterinarios para ayudar mantener a nuestras mascotas sin pulgas.

Si el problema se ha propagado por la casa o los exteriores y no consigue controlarlo, Llámenos podemos ayudarle.

Puces

Les puces solen ser un problema usual en les llars amb animals domèstics, els més habituals gossos i gats. També es poden trobar en habitatges...

Més informació

on abans hi hagi hagut animals, encara que la casa hagi estat deshabitada molt de temps, això és perquè poden estar ensopides fins que trobin les condicions apropiades per a sobre viure.

 • Les seves picades no són doloroses, tenen un punt fosc i al voltant d’ell una zona vermella, solen fer 2 o 3 picades seguides en la mateixa zona.
 • En viure en el camp és complicat poder protegir totalment el seu gos o el seu gat del risc d’agafar puces.
 • Quan tenen puces se solen gratar més sovint, hi ha productes específics que es venen en ocelleries o veterinaris per a ajudar mantenir a les nostres mascotes sense puces.

Si el problema s’ha propagat per la casa o els exteriors i no aconsegueix controlar-lo, Cridi’ns podem ajudar-lo.

Control de aves

Las plagas más frecuentes suelen ser de palomas, gaviotas, estorninos y gorriones.

El conflicto se crea cuando se instalan en nuestros voladizos, tejados, bacones aires acondicionados, etc. creando una cantidad de heces que causan deterioros importantes en inmuebles y casas ya que es muy corrosiva, siendo grandes transmisores de enfermedades.

Existen varios sistemas eficaces, que no les producen ningún daño, dependiendo de cada situación se estudiará cual puede ser el más adecuado, Llámanos y te informaremos sin ningún tipo de compromiso.

Control d'ocells

Les plagues més freqüents solen ser de coloms, gavines, estorninos i pardals. El conflicte es crea quan s'instal·len en les nostres volades, teulades, bacones aires condicionats, etc. creant una quantitat de femta que causen deterioracions importants en immobles i cases ja que és molt corrosiva, sent grans transmissors de malalties.

Més informació

Existeixen diversos sistemes eficaços, que no els produeixen cap mal, depenent de cada situació s’estudiarà com pot ser el més adequat, Crida’ns i t’informarem sense cap mena de compromís.

Chinche de las camas (Cimex lectularius)

Las chinches son una plaga que pensábamos que estaba ya casi erradicada, pero en cambio ha emergido de nuevo, siendo uno de los mayores problemas para los hoteleros al ser muy difícil rehuirlas con sus propios medios, debido a ser el medio mayor de infestación la facilidad de viajar.

Las chinches se mueven de un lado a otro con nuestra ropa, maletas, muebles de segunda mano, está más asociada establecimientos turísticos, como campings, hoteles, albergues, por la multitud de clientes que tienen en un año. Cada vez más las encontramos en nuestros domicilios particulares.

Se reproducen muy rápido y al tener gran persistencia a los productos cuesta mucho acabar con ellas, por eso es mejor contar con profesionales en control de plagas para poder acabar con el problema.

En GoldService tenemos un 100% de efectividad en nuestros tratamientos, gracias a nuestra amplia experiencia.

En GoldService podemos ofrecerte un sistema preventivo BEDBUGS FREE para el sector hotelero. Bedbugs Free es un método eficaz y sostenible para establecimientos turísticos, como campings, hoteles, albergues, etc… que les ayuda a prevenir la aparición de chinches y proceder de forma correcta en caso de que haya alguna infestación a través de las maletas de los clientes.

Hoy en día no existe la posibilidad poder hacer un tratamiento preventivo con productos químicos, sin tener por ello repercusiones ambientales y económicas insostenibles a largo plazo. Nuestro sistema Bedbugs Free implantado correctamente minimiza el riesgo en un 90% de los casos y tiene un excelente resultado.

También puede encontrar información en nuestra sección sobre chinches en Barcelona

Llámenos ya.

Xinxa dels llits (Cimex lectularius)

Les xinxes són una plaga que pensàvem que estava ja gairebé erradicada, però en canvi ha emergit de nou, sent un dels majors problemes per als hotelers en ser molt difícil defugir-les amb els seus propis mitjans, a causa de ser el mitjà major d'infestació la facilitat de viatjar.

Més informació

Les xinxes es mouen d’un costat a un altre amb la nostra roba, maletes, mobles de segona mà, està més associada establiments turístics, com a càmpings, hotels, albergs, per la multitud de clients que tenen en un any. Cada vegada més les trobem en els nostres domicilis particulars.

Es reprodueixen molt ràpid i en tenir gran persistència als productes costa molt acabar amb elles, per això és millor comptar amb professionals en control de plagues per a poder acabar amb el problema.

En GoldService tenim un 100% d’efectivitat en els nostres tractaments, gràcies a la nostra àmplia experiència.

En GoldService podem oferir-te un sistema preventiu BEDBUGS FREE per al sector hoteler. Bedbugs Free és un mètode eficaç i sostenible per a establiments turístics, com a càmpings, hotels, albergs, etc… que els ajuda a prevenir l’aparició de xinxes i conducta de manera correcta en cas que hi hagi alguna infestació a través de les maletes dels clients.

Avui dia no existeix la possibilitat poder fer un tractament preventiu amb productes químics, sense tenir per això repercussions ambientals i econòmiques insostenibles a llarg termini. El nostre sistema Bedbugs Free implantat correctament minimitza el risc en un 90% dels casos i té un excel·lent resultat.

També pot trobar informació en la nostra secció sobre com prevenir i eliminar mosquits a Barcelona.

Cridi’ns ja.

Contacta amb Goldservice – Control de Plagues

aire

CONTROL DE QUALITAT DE L'AIRE

Goldservice disposa de sistemes aprovats per a proporcionar un control de qualitat de l’aire en qualsevol estada, ja siguin naus industrials, oficines o llars. Descobreixi els nostres serveis en la nostra secció de qualitat de l’aire.

Amplia informació
agua

ANÀLISI DE L'AIGUA

L’aigua és fonamental per a la vida, però també un transmissor perfecte de malalties que van directes al nostre organisme. És també un mitjà perfecte d’atracció per a tota mena de plagues. Algunes d’elles es reprodueixen en l’aigua, posant les seves larves. Informi’s del nostre servei d’anàlisi de l’aigua.

Amplia informació
comida

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

No és només l’acompliment de la normativa vigent, la seguretat alimentària sol ser responsablede la gran part de plagues que ocorren en comerços i en habitatges. Informa’t sobre els nostres serveis de seguretat alimentària.

Amplia informació
formacion

FORMACIÓ EN SALUT AMBIENTAL

En Goldservice ens adaptem a les seves necessitats, varietat de cursos personalitzats per a poder cobrir els requisits de cada client. Visita S’aula de Goldservice.

Amplia informació

Elimina les plagues en qualsevol població de la província de Barcelona ja mateix. Pressupost personalitzat i sense compromís.

Crida’ns en un clic! +34 93 300 44 12
Escriu-nos en un clic! infobcn@goldservice.es

Visita’ns en les nostres oficines
Avgda. Meridiana 363 1º 1ª
08016 – Barcelona
Dilluns – Divendres 9.00 – 18.00
Dissabte i Diumenge Tancat